Umowy zawierane przy współpracy z EBI

Strona główna » Oferta » Umowy zawierane przy współpracy z EBI

wielkość tekstu: A | A | A

Umowy zawierane przy współpracy z EBI

W wyniku współpracy Idea Getin Leasing SA (IGL) z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) przygotowana została specjalna oferta dla Klientów, w ramach której przedsiębiorcy mają możliwość uzyskania finansowania inwestycji na korzystniejszych warunkach w porównaniu do ofert proponowanych bez wsparcia ze strony EBI.

W związku z  przyznanym finansowaniem, w ramach wsparcia ze strony EBI Klienci, którzy prowadzą działalność gospodarczą (i) mają możliwość zawarcia umowy leasingu lub umowy pożyczki na atrakcyjnych warunkach finansowych w PLN lub EUR.

Idea Getin Leasing SA adresuje specjalną ofertę do małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) (ii) oraz przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji (Mid Caps) (iii) prowadzących działalność na terytorium RP lub w innych krajach członkowskich UE, o ile nie działają w sektorach i branżach, które podlegają wyłączeniu z finansowania w ramach wsparcia ze strony EBI (iv).

W związku z powyższym wyjaśnia się definicje następujących pojęć, użytych dalej:

"Upoważnienie" oznacza zezwolenie, pozwolenie, zgodę, zatwierdzenie, rozwiązanie, licencję, zwolnienie, zgłoszenie, notarialnie lub rejestrację,
"Zmiana w posiadaniu beneficjenta" oznacza zmianę ostatecznego właściciela lub kontroli zgodnie z definicją "właściciela majątku" określoną w art. 3 ust. 6 dyrektywy 2015/849 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, ze zmianami, uzupełnieniami lub przekształceniami,
"EFIS" oznacza Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych,
"Rozporządzenie w sprawie EFIS" oznacza rozporządzenie 2015/1017 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2015 r. W sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, wraz z późniejszymi zmianami, uzupełnieniami lub przekształceniami,
"Kryteria kwalifikacji" oznaczają:
(a) kryteria kwalifikowalności określone w zasadach przyznawania w odniesieniu do projektów realizowanych przez MŚP lub MIDCAP, których całkowity koszt nie przekracza 25 000 000 EUR (dwadzieścia pięć milionów euro),
"Środowisko" oznacza następujące elementy, o ile wpływają one na zdrowie ludzkie i dobrobyt społeczny:
(a) fauna i flora
(b) gleby, wody, powietrza, klimatu i krajobrazu
(c) dziedzictwo kulturowe i środowisko zabudowane
i obejmuje, bez ograniczeń, zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy i społeczności,
Zatwierdzenia środowiskowe" oznaczają wszelkie upoważnienia wymagane przez prawo ochrony środowiska,
"Prawa ochrony środowiska" oznaczają:
(a) prawo UE, w tym zasady i standardy
(b) krajowe przepisy ustawowe i wykonawcze
(c) obowiązujące traktaty międzynarodowe
którego głównym celem jest zachowanie, ochrona lub poprawa środowiska,
"Nielegalne działania" oznaczają dowolne z następujących nielegalnych działań lub działań przeprowadzanych w nielegalnych celach: uchylanie się od opodatkowania, oszustwo podatkowe, oszustwo, korupcja, przymus, zmowa, przeszkody, pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu, przestępczość zorganizowana lub wszelkie nielegalne działania, które mogą wpływają na interesy finansowe UE, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
"Nowa transakcja" oznacza transakcję umowy leasingu lub pożyczki zawartą między IGL a Klientem,
"Projekt" oznacza cel dla którego realizowana jest umowa leasingu lub pożyczki przez MŚP lub MIDCAP, który jest zgodny z odpowiednimi kryteriami kwalifikowalności,
Klienci zawierający umowę leasingu lub pożyczki objętej współpracą z EBI zobowiązani są do:
1)    realizacji projektu zgodnie z jego założeniami zaakceptowanymi przez EBI,
2)    przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów ochrony środowiska, w szczególności:
a)    wdrażania i obsługiwania projektu zgodnie z prawem ochrony środowiska
b)    uzyskiwania i utrzymywania wszystkich wymaganych zatwierdzeń środowiskowych dla projektu
c)    stosowania się do zatwierdzeń środowiskowych
d)    dostarczania, na wniosek EBI lub IGL (w zależności od przypadku), dowodów potwierdzających spełnienie obowiązków określonych w niniejszym ustępie
3)    kupowania towarów, zamawianie usług i prac na potrzeby projektu:
a)    w zakresie, w jakim dotyczą one projektu, zgodnie z odpowiednimi dyrektywami UE
b)    w zakresie, w jakim dyrektywy UE nie mają zastosowania do projektu, zgodnie z procedurami przetargowymi, które spełniają kryteria oszczędności i wydajności, a w przypadku zamówień publicznych nieobjętych dyrektywami UE, zasady przejrzystości, równego traktowania i niedyskryminacji ze względu na narodowość
4)    zachowania własności aktywów wchodzących w skład projektu, bezpośrednio lub pośrednio oraz w stosownych przypadkach odnowienie aktywów oraz utrzymywanie projektu w zasadniczo ciągłym działaniu zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem
5)    ubezpieczania wszystkich robót i mienia będącego częścią projektu w towarzystwach ubezpieczeniowych zgodnie z praktyką branżową
6)    realizować i obsługiwać projekt zgodnie z odpowiednimi standardami prawa UE, a także odpowiednimi przepisami krajowymi
7)    potwierdzenia, że uzyskali wszystkie odpowiednie upoważnienia do wykonania i obsługi projektu oraz do zgodności z prawem UE i krajowymi przepisami dotyczącymi środowiska i konkurencji
8)    prowadzenia ksiąg i zapisów dotyczących wszystkich transakcji finansowych i wydatków związanych z projektem
9)    pod każdym względem przestrzegania wszystkich przepisów ustawowych i wykonawczych, którym podlegają
10)    podejmowania, w rozsądnym terminie, odpowiednich środków w stosunku do któregokolwiek z członków jego organów zarządzających, który został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za niedozwolone działanie popełnione podczas wykonywania obowiązków zawodowych, w celu zapewnienia, że taki członek jego organów zarządzających jest wyłączony z jakiejkolwiek działalności w odniesieniu do wszelkich środków udostępnionych przez IGL zgodnie z odpowiednią dokumentacją dotyczącą transakcji lub w odniesieniu do odpowiedniego projektu
11)    niezwłocznie poinformować IGL o wszelkich środkach podjętych przez Klienta zgodnie z ust. 10 powyżej
12)    niezwłocznie poinformować IGL o prawdziwych zarzutach, skargach lub informacjach dotyczących Nielegalnych Działań związanych z projektem
13)    informowania IGL o braku zaangażowania w żadne nielegalne działania i zgodnie z najlepszą wiedzą, że nie wystąpiły żadne nielegalne działania w związku z projektem oraz żadne fundusze zainwestowane w projekt przez Klienta lub jego jednostki kontrolujące lub przez innego członka grupy są nielegalne, w tym produkty prania pieniędzy lub związane z finansowaniem terroryzmu. Klient niezwłocznie informuje IGL, jeżeli w jakimkolwiek momencie dowie się o nielegalnym pochodzeniu takich funduszy
14)    zezwolenia EBI oraz gdy wymaga tego odpowiedni bezwzględny przepis prawa UE lub na mocy rozporządzenia w sprawie EFIS, instytucji UE, w tym Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu, Komisji, Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, a także wskazanych przez nich osób do:
a)    do odwiedzenia, z odpowiednim wyprzedzeniem, miejsc instalacji i robót wchodzących w skład projektu
b)    przeprowadzania rozmów z przedstawicielami Klienta i nie blokowania kontaktów z żadną inną osobą zaangażowaną w projekt
c)    przeprowadzania audytów na miejscu i kontroli, które mogą zaistnieć oraz przeglądu ksiąg i zapisów Klienta w związku z realizacją projektu oraz możliwość wykonania kopii dokumentów powiązanych z Projektem w zakresie dozwolonym przez prawo
15)    zapewnić EBI wszelką niezbędną pomoc dla celów opisanych w pkt. 14 powyżej
16)    nie wykorzystywać, w celu finansowania projektu, środków przyznanych lub pożyczonych przez instytucje lub organy Unii Europejskiej, które przekraczają, bezpośrednio lub pośrednio, ograniczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi
17)    niezwłocznie informować IGL o wszelkich zmianach w posiadaniu beneficjenta ostatecznego
18)    zapoznania się z „Oświadczeniem o środowiskowych i społecznych zasadach i standardach” dostępnych na stronie:
 http://www.eib.org/en/infocentre/publications/all/environmental-and-social-principles-and-standards.htm
Klient zapewnia ponadto, że :
19)    będzie w każdym stosownym czasie spełniać te kryteria kwalifikowalności, w szczególności w zakresie uznania za MŚP lub MIDCAP (w zależności od przypadku).
20)    został poinformowany, że transakcja umowy leasingu lub pożyczki korzysta ze wsparcia UE w ramach EFIS, a EBI może przekazać informacje dotyczące Klienta, umowy i jej celu każdemu organowi UE zgodnie z przepisami prawa UE lub zgodnie z rozporządzeniem w sprawie EFIS.
21)    potwierdza, że EBI może być zobowiązany do przekazania informacji dotyczących Klienta, Nowej Transakcji i / lub Projektu jakiejkolwiek właściwej instytucji lub organowi Unii Europejskiej zgodnie z odpowiednimi bezwzględnymi przepisami prawa Unii lub zgodnie z rozporządzeniem w sprawie EFIS
22)    wszelkie wpłaty na rzecz IGL będą realizowane na rachunek bankowy Banku prowadzącego działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Oświadczenie EBI

(i) Przedsiębiorstwem jest podmiot zaangażowany w działalność gospodarczą bez względu na formę prawną; jednakże również spółki rodzinne, spółki osobowe i stowarzyszenia regularnie zaangażowane w działalność gospodarczą mogą być określane mianem przedsiębiorstw.
(ii) Zgodnie z definicją EBI przedsiębiorstwem zaliczanym do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) jest przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników (w przeliczeniu na pełny etat) zgodnie z ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym (dane stanowiące podstawę określenia liczby osób zatrudnionych powinny być zgodne z zaleceniem Komisji 2003/361/WE). Przedsiębiorstwo traci status MSP jeśli jeden lub więcej podmiotów publicznych posiada 25% lub więcej praw kapitałowych/praw głosu z wyjątkiem tych wymienionych w definicji przedsiębiorstw autonomicznych, które mogą posiadać 25%, ale nie więcej niż 50% takich praw.
W celu ustalenia liczby pracowników należy uwzględnić liczbę pracowników bezpośrednich oraz pracowników powiązanych przedsiębiorstw zgodnie z definicjami Komisji Europejskiej dotyczącymi przedsiębiorstw autonomicznych, partnerskich i połączonych. Związki między przedsiębiorstwami poprzez osoby fizyczne również są brane pod uwagę, jeśli przedsiębiorstwa są połączone i są aktywne na tym samym rynku lub rynkach sąsiadujących. Całkowita liczba pracowników na zasadzie skonsolidowanej powinna wynosić mniej niż 250.
(iii) Zgodnie z definicją EBI przedsiębiorstwem zaliczanym do spółek o średniej kapitalizacji (MidCaps) jest przedsiębiorstwo zatrudniające co najmniej 250 pracowników i mniej niż 3000 pracowników (w przeliczeniu na pełny etap) zgodnie z ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym (dane stanowiące podstawę określenia liczby osób zatrudnionych powinny być zgodne z zaleceniem Komisji 2003/361/WE). Przedsiębiorstwo traci status MŚP jeśli jeden lub więcej podmiotów publicznych posiada 25% lub więcej praw kapitałowych/praw głosu z wyjątkiem tych wymienionych w definicji przedsiębiorstw autonomicznych, które mogą posiadać 25%, ale nie więcej niż 50% takich praw.
W celu ustalenia liczby pracowników należy uwzględnić liczbę pracowników bezpośrednich oraz pracowników powiązanych przedsiębiorstw zgodnie z definicjami Komisji Europejskiej dotyczącymi przedsiębiorstw autonomicznych, partnerskich i połączonych. Związki między przedsiębiorstwami poprzez osoby fizyczne również są brane pod uwagę, jeśli przedsiębiorstwa są połączone i są aktywne na tym samym rynku lub rynkach sąsiadujących. Całkowita liczba pracowników na zasadzie skonsolidowanej powinna wynosić mniej niż 3000.
Dot. 2) i 3) powyżej:
- przedsiębiorstwo autonomiczne - przedsiębiorstwo uważane jest za autonomiczne, jeśli nie posiada 25% lub więcej praw kapitałowych/praw głosu (w zależności która wartość jest większa) w jednym lub większej liczbie innych przedsiębiorstw, oraz żadne przedsiębiorstwo nie posiada udziałów tego przedsiębiorstwa w wysokości 25% lub więcej praw kapitałowych lub praw głosu (w zależności która wartość jest większa); przedsiębiorstwo jest uważane za autonomiczne, jeśli kolejni inwestorzy posiadają nawet do 50% praw kapitałowych/praw głosu, jednak nie wywierają dominującego wpływu: korporacje inwestycyjne, spółki kapitałowe podwyższonego ryzyka i anioły biznesu, uniwersytety i ośrodki badawcze nienastawione na zysk, inwestorzy instytucjonalni łącznie z regionalnymi funduszami rozwoju, samorządy lokalne z rocznym budżetem niższym niż 10 milionów EUR oraz mniej niż 5 000 mieszkańców. W przypadku przedsiębiorstw autonomicznych liczba pracowników obejmuje tylko pracowników przedsiębiorstwa.
- przedsiębiorstwo partnerskie - przedsiębiorstwo uważane jest za przedsiębiorstwo partnerskie, jeśli posiada co najmniej 25%, jednak nie więcej niż 50% praw kapitałowych/praw głosu (w zależności która wartość jest większa) w jednym lub większej liczbie przedsiębiorstw i/lub inne przedsiębiorstwo posiada co najmniej 25%, jednak nie więcej niż 50% praw kapitałowych/praw głosu tego przedsiębiorstwa (w zależności która wartość jest większa). W przypadku przedsiębiorstw partnerskich, liczba pracowników jest sumą liczby pracowników przedsiębiorstwa oraz proporcji liczby pracowników każdego przedsiębiorstwa partnerskiego, która reprezentuje liczbę procentową posiadanych udziałów/praw głosu. Dodane muszą zostać jedynie dane dotyczące przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw partnerskich bezpośrednio powyżej lub poniżej.
- przedsiębiorstwo połączone – dwa przedsiębiorstwa są uważane za połączone, jeśli jedno z nich kontroluje drugie, bezpośrednio lub pośrednio, poprzez większość praw kapitałowych/praw głosu lub poprzez możliwość wywierania dominującego wpływu w drodze kontraktu lub umowy. W większości krajów członkowskich UE  wymaga się, by przedsiębiorstwa połączone przygotowywały wspólne sprawozdania finansowe. W przypadku przedsiębiorstw połączonych, liczba pracowników jest sumą liczny pracowników przedsiębiorstwa oraz całkowitej liczby pracowników każdego z przedsiębiorstw połączonych.  W przypadku przedsiębiorstw połączonych liczba pracowników musi być dodana dla wszystkich przedsiębiorstw na wszystkich poziomach w całym łańcuchu powyżej i poniżej.
(iv) Do sektorów oraz branż wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia finansowego udzielonego przez EBI kwalifikują się między innymi:
- działania ukierunkowane na produkcję broni i amunicji, sprzętu wojskowego i policyjnego lub infrastruktury, oraz sprzętu lub infrastruktury, które powodują ograniczenie indywidualnych praw ludzi i ich wolności (tj. więzienia, wszelkiego rodzaju areszty) lub które naruszają prawa ludzkie;
- działania ukierunkowane na produkcję lub ułatwienie użytkowania sprzętu hazardowego lub związanego z hazardem;
- działania ukierunkowane na produkcję, przetwarzanie oraz specjalistyczną dystrybucję tytoniu, oraz działania ułatwiające użytkowanie tytoniu (np. palarnie);
- działania związane z wykorzystywaniem żywych zwierząt w celach doświadczalnych i naukowych, jeśli nie można zagwarantować zgodności z „Konwencją Rady Europy o ochronie zwierząt kręgowych wykorzystywanych do celów doświadczalnych i innych celów naukowych”;
- działania, które powodują oddziaływanie na środowisko, które nie są w znacznym stopniu złagodzone i/lub kompensowane;
- działania uważane za kontrowersyjne pod względem moralnym i etycznym lub działania, które są zakazane przez prawo krajowe, np. badania dotyczące klonowania ludzi;
- zakup wartości firmy; zakup wartości niematerialnych i prawnych, które mogą doprowadzić do lub wzmocnić pozycję leasingobiorcy/pożyczkobiorcy na rynku (tj. udział w rynku wynosi ponad 20% rynku właściwego); zakup licencji lub praw do eksploatacji zasobów mineralnych;
- działania stanowiące działalność deweloperską;
- działania stanowiące transakcji finansowe (jak zakup udziałów lub innych produktów finansowych);
- działalność wydobywcza, w szczególności wydobywanie węgla kamiennego, węgla brunatnego (lignitu), torfu, soli, minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów
- działalność górnicza, w szczególności górnictwo gazu ropy naftowej (i działalność usługowa wspomagająca eksplantację tych złóż), gazu ziemnego, rud żelaza, uranu, toru, działalność usługowa wspomagająca górnictwo i działalność
- działalność polegająca na wytwarzaniu i przetwarzaniu koksu, produktów rafinacji ropy naftowej;
- produkcja nawozów i związków azotowych, materiałów wybuchowych;
- wytwarzanie paliw jądrowych, przetwarzanie, unieszkodliwianie i zbieranie odpadów niebezpiecznych;
- transport kosmiczny;
- działalność związana z bankiem centralnym pośrednictwem pieniężnym, holdingami finansowymi trustami i podobnymi instytucjami finansowymi;
- działalność polegająca na udzielaniu kredytów;
- działalność ubezpieczeniowa (ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia osobowej i majątkowe, reasekuracja, fundusze emerytalne);
- działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych;
- działalność wspomagająca usługi finansowe;
- działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat;
- działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych;
- zarządzanie rynkami finansowymi;
- kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem i zarządzenie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
- działalność polegająca na kierowaniu podstawowymi rodzajami działalności publicznej, kierowaniu w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych, efektywnością zagospodarowania;
- sprawy zagraniczne, obrona narodowa, wymiar sprawiedliwości, bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne, obowiązkowe zabezpieczenie społeczne;
- działalność organizacji komercyjnych i pracodawców, organizacji profesjonalnych;
- działalność związków zawodowych, organizacji religijnych, politycznych i pozostałych organizacji członkowskich;
- działalność gospodarstw domowych zatrudniających pracowników, produkujących wyroby i świadczących usługi na własne potrzeby;
- działalność organizacji i zespołów eksterytorialnych.
Nie kwalifikują się do finansowania w ramach wsparcia finansowego udzielonego przez EBI finansowe spółki holdingowe, których działalność gospodarcza polega jedynie na posiadaniu i zarządzaniu portfolio udziałów kapitałowych i/lub inwestycyjnych w innych firmach oraz spółka leasingowych związanych z poszczególnym producentem.

Zapewniamy

  • Konkurencyjne finansowanie
  • Uproszczone procedury
  • Szybkie decyzje
  • Wysoką jakość obsługi
  • Partnerskie relacje
  • Produkty dodatkowe

Formularz zapytaniowy

Formularz zapytaniowy
Facebook