Baza wiedzy

Strona główna » Baza wiedzy

wielkość tekstu: A | A | A

 • Co to jest leasing?
  Leasing to wygodna forma finansowania zakupu samochodów i innych środków trwałych, będąca alternatywą dla kredytu i płatności gotówką. Transakcja przebiega między trzema osobami: sprzedawcą, leasingodawcą i leasingobiorcą. Leasingodawca kupuje przedmiot leasingu od sprzedawcy i na czas określony umową przekazuje prawo do odpłatnego korzystania z niego leasingobiorcy. Właścicielem przedmiotu leasingu przez cały czas obowiązywania umowy pozostaje leasingodawca. Po zakończeniu okresu obowiązywania umowy leasingobiorca otrzymuje prawo własności do przedmiotu leasingu lub może wykupić go za z góry określoną kwotę.

  Leasingodawca (Finansujący) – firma prowadząca działalność w zakresie usług leasingowych, finansująca zakupy przedmiotów leasingu, a następnie przekazująca je do użytkowania osobom trzecim w zamian za okresowe płatności.

  Leasingobiorca (Korzystający) – Klient, który jest zainteresowany użytkowaniem przedmiotu leasingu (samochodu osobowego, ciężarowego, przyczepy, naczepy, maszyny itp.) w zamian za okresową spłatę rat leasingowych. Raty najczęściej płacone są miesięcznie, ale dopuszczalna jest płatność rat w okresach innych niż miesiąc.

  Dostawca (Zbywca) – przedsiębiorstwo sprzedające przedmiot, który będzie następnie użytkowany przez leasingobiorcę. Wybór przedmiotu leasingu leży po stronie leasingobiorcy, firma leasingowa nabywa tylko wskazany środek trwały od wybranego przez Klienta dostawcy.
 • Co to są raty leasingowe?
  Raty leasingowe (zwane też czynszem leasingowym) stanowią opłatę, jaką leasingobiorca uiszcza na rzecz leasingodawcy w zamian za prawo do korzystania z przedmiotu leasingu. Raty opłacane są co miesiąc, a ich wysokość określona jest umową leasingową.
 • Czym jest leasing operacyjny?
  Jest to rodzaj leasingu, w którym przedmiot leasingu pozostaje własnością leasingodawcy przez cały okres obowiązywania umowy, a leasingobiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu opłatę wstępną i raty leasingowe w pełnej wysokości. Obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych spoczywa w całości na leasingodawcy. Podatek VAT naliczany jest oddzielnie dla każdej raty leasingowej.
 • Leasing finansowy - co to takiego?
  W leasingu finansowym przedmiot leasingu pozostaje własnością leasingodawcy przez cały okres obowiązywania umowy, ale obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych ciąży na leasingobiorcy. Do kosztów uzyskania przychodu może on zaliczyć jedynie część odsetkową raty leasingowej. Podatek VAT naliczany jest z góry dla wszystkich rat leasingowych za cały okres trwania umowy leasingu.
 • Co to jest leasing zwrotny?
  Leasing zwrotny jest rozwiązaniem dla firm, którym brakuje środków finansowych, ale posiadają liczne środki trwałe, np. sprzęt czy nieruchomości. Mogą je sprzedać leasingodawcy za gotówkę,a następnie otrzymać je w odpłatne użytkowanie w ramach umowy leasingu. W ten sposób leasingobiorca otrzymuje gotówkę na bieżącą działalność i jednocześnie (w zamian za raty) korzysta ze środków, które na czas trwania umowy stają się własnością leasingodawcy.
 • Leasing konsumencki – dla kogo?
  Leasing konsumencki (zwany też leasingiem prywatnym) jest formą leasingu przeznaczoną dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Pozwala on osobom prywatnym na sfinansowanie zakupu środków trwałych bez konieczności zaciągania kredytu czy pożyczki.
 • Czym się różnią leasing bezpośredni i pośredni?
  To dwa rodzaje leasingu, różniące się między sobą pod względem liczby stron biorących udział w transakcji. W przypadku leasingu bezpośredniego umowa leasingu zawierana jest pomiędzy sprzedawcą, najczęściej producentem przedmiotu leasingu, a leasingobiorcą. W przypadku leasingu pośredniego w transakcji uczestniczy trzecia strona, którą jest leasingodawca – wyspecjalizowana instytucja (najczęściej bank), finansująca zakup przedmiotu leasingu i oddająca go w odpłatne użytkowanie leasingobiorcy.
 • Co oznaczają pojęcia: wartość początkowa i wartość rezydualna?
  Wartość początkowa przedmiotu leasingu stanowi cenę jego nabycia przez leasingodawcę. Wartość rezydualna to cena przedmiotu leasingu, za którą leasingobiorca może wykupić go po zakończeniu okresu obowiązywania umowy leasingowej. Jej wysokość określona jest z góry w umowie i odpowiada wartości początkowej pomniejszonej o amortyzację.
 • Co to jest amortyzacja?
  Amortyzacja w przypadku leasingu oznacza zmniejszenie wartości przedmiotu leasingu, związane z jego stopniowym zużywaniem, wynikającym z normalnej eksploatacji. Amortyzacja przedmiotu leasingu stanowi koszt uzyskania przychodu, a odpisy amortyzacyjne (w zależności od rodzaju leasingu) ciążą na leasingodawcy lub leasingobiorcy.
 • Czym jest prowizja (opłata manipulacyjna)?
  Prowizja jest opłatą uiszczaną przez leasingobiorcę na rzecz leasingodawcy na pokrycie kosztów administracyjnych, związanych z zawarciem umowy leasingowej. Jej wysokość określają warunki leasingu i stanowi ona określony procent wartości początkowej przedmiotu leasingu lub jest wyrażona kwotowo.
 • Komu przysługuje prawo własności?
  Prawo własności do przedmiotu leasingu przysługuje leasingodawcy przez cały okres trwania umowy leasingu. Po jej zakończeniu, na określonych umową warunkach, prawo własności może zostać przeniesione na leasingobiorcę.
 • Co z ubezpieczeniem?
  Przedmiot leasing podlega ubezpieczeniu z tytułu wszelkich ryzyk. Rodzaj ubezpieczenia oraz firmę ubezpieczeniową wybiera leasingodawca, który jest też beneficjentem umowy ubezpieczenia. Wszystkie koszty ubezpieczenia spoczywają na leasingobiorcy.
 • Co można wziąć w leasing?
  Przedmiotem leasingu mogą być środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które należą do leasingobiorcy i przekazywane są leasingodawcy w odpłatne użytkowanie. W praktyce przedmiotem leasingu są najczęściej samochody, maszyny (np. rolnicze czy budowlane), sprzęt medyczny, elementy wyposażenia firm i fabryk, a nawet nieruchomości.
 • Na czym polega specyfika umowy leasingowej?
  Jest to umowa regulująca prawa i obowiązki stron transakcji leasingowej. Na jej podstawie leasingodawca zobowiązuje się nabyć przedmiot leasingu od sprzedawcy i przekazać go, na określony czas, w użytkowanie leasingobiorcy. W zamian za to leasingobiorca zobowiązuje się zapłacić leasingodawcy wynagrodzenie w ustalonej wysokości, nie mniejszej niż wartość początkowa przedmiotu leasingu. Wynagrodzenie płatne jest w ratach, których wysokość określa umowa. Umowa leasingu zawierana jest na czas określony, który w przypadku leasingu operacyjnego musi wynosić co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji przedmiotu leasingu lub co najmniej 5 lat w przypadku nieruchomości.
 • Co to jest opłata wstępna (udział własny)?
  Opłata wstępna, czyli udział własny, to pierwsza opłata leasingowa, uiszczana przez leasingobiorcę przy zawarciu umowy leasingu. Stanowi część wartości początkowej przedmiotu leasingu, a jej wysokość określają umowa lub ogólne warunki leasingu.

Zapewniamy

 • Konkurencyjne finansowanie
 • Uproszczone procedury
 • Szybkie decyzje
 • Wysoką jakość obsługi
 • Partnerskie relacje
 • Produkty dodatkowe

Formularz zapytaniowy

Formularz zapytaniowy
Facebook